Meniu
Prekių krepšelis

Duomenų apsauga

Sveiki,

Prašau susipažinkite su asmens duomenų apsauga 


13. Asmens duomenų apsauga

13.1. 13 punkte numatytos asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklės taikomos visiems asmens duomenims, kuriuos Pardavėjui pateikia Pirkėjas arba kuriuos Pardavėjas surenka ir tvarko Pirkėjui naudojantis babybloom.lt internetine svetaine.

13.2. Pardavėjas gerbia Pirkėjo ir kitų babybloom.lt internetinės svetainės lankytojų privatumą ir saugo jų asmens duomenis, kurie yra pateikiami Pardavėjui ir kuriuos Pardavėjas surenka, taip, kaip nurodyta šiose Taisyklėse, kuriose paaiškinama, kodėl Pardavėjas renka asmens duomenis ir kaip juos naudoja.

13.3. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių babybloom.lt internetinėje parduotuvėje, gali tai padaryti užsiregistravęs šiose internetinėse svetainėse arba pirkdamas be registracijos.

13.4. Pirkėjas, užsiregistravęs babybloom.lt internetinėje svetainėje, savo profilyje pateikia šiuos prekių užsakymui įvykdyti būtinus asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, gavėjo (pristatymo) adresas.

13.5. Pardavėjas patvirtina, jog šie asmens duomenys, bus naudojami prekių pardavimo babybloo.lt internetinėje parduotuvėje ir prekių pristatymo tikslais. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas.

13.6. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad šie asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 13.6. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta..

13.7. Visus Pirkėjo bei kitų babybloom.lt internetinės svetainės lankytojų duomenis Pardavėjas saugo ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

13.8. Pirkėjo duomenys prekių pardavimo babybloom.lt internetinėje parduotuvėje tikslais saugomi ir naudojami 10 metų po pirkimo pardavimo sutarties sudarymo.

13.9. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo, Pardavėjo internetinio puslapio ar duomenų bazių, įrangos administravimo, ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

13.10. Pardavėjas duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

13.11. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

13.12. Pirkėjas turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:

13.12.1. teisę pačiam ištaisyti savo asmens duomenis savo paskyroje arba šią teisę įgyvendinti kreipiantis į Pardavėją;

13.12.2. prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą;

13.12.3. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

13.12.4. teisę atšaukti sutikimą;

13.12.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.


14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

14.3. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.


Daugiau nuostatų ir sąlygų rasite puslapyje Prekių pirkimo ir pardavimo TAISYKLĖS